Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend toepasselijk op onze contractuele rechtshandelingen met onze klanten en hebben voorrang op hun eigen algemene voorwaarden. We vragen onze klanten dan ook om er kennis van te nemen, alvorens een bestelling door te geven of een overeenkomst met onze onderneming te sluiten.

Artikel 1 – Offerte en bestelling

1.1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen in onze bijzondere voorwaarden blijven onze offertes drie maanden geldig.
1.2. Verder zal elke bestelling ons slechts binden, voor zover we ze schriftelijk aanvaard hebben.
1.3. Elke verbintenis, inclusief een bestelling of wijziging van bestelling, waarover onderhandeld wordt, zal bijgevolg pas definitief zijn na het versturen van ons schriftelijk akkoord.
1.4. Mocht een klant een bestelling annuleren of wijzigen, zullen we ook het recht hebben om een vergoeding ten belope van 25% van de verkoopprijs ten titel van administratieve kosten te eisen, als de wijziging binnen de 10 werkdagen plaatsvindt, en een vergoeding ten belope van 75% van de verkoopprijs, als de wijziging na 10 werkdagen plaatsvindt.

Artikel 2 – Prijs

2.1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De gefactureerde prijzen zijn strikt vertrouwelijk. Taksen zijn voor rekening van de koper en elke BTW-verhoging of elke nieuwe taks die opgelegd zou worden tussen het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt en het ogenblik dat de bestelling geleverd wordt, zal aan de koper gefactureerd kunnen worden.
2.2. Behoudens tegenstrijdige bepalingen in onze bijzondere voorwaarden gelden onze prijzen voor een afhaling vanuit in onze vestigingen. Als we het transport of de organisatie van het transport van de goederen op ons dienen te nemen, zullen we ook de kosten van dit transport aan de koper factureren.
2.3. Onze prijzen gelden uitsluitend voor de levering van de in de bijzondere voorwaarden beschreven apparaten en diensten, zonder alle andere werken en prestaties, en in het bijzonder met betrekking tot plaatsing en montage. Indien de koper deze zou bestellen, zullen ze hem gefactureerd worden bovenop de prijs die in onze bijzondere voorwaarden vermeld staat.
2.4. De prijzen die in ons tariefoverzicht vermeld staan, worden zonder enige verbintenis gegeven.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Onze facturen dienen aan onze maatschappelijke zetel betaald te worden en dat uiterlijk 30 dagen einde maand na facturatiedatum, behoudens bijzondere tegenstrijdige bepalingen.
3.2. Elke klacht die verband houdt met de factuur die naar de klant gestuurd werd, dient ons schriftelijk toegestuurd te worden per brief of e-mail en dat uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de datum waarop de factuur in kwestie verzonden werd.
3.3. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden al onze facturen onmiddellijk opeisbaar.
3.4. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,25% per maand opleveren.
3.5. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling ook verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% van het nog openstaande bedrag ten titel van schadeloosstelling.

Artikel 4 – Leveringsmodaliteiten

4.1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen in onze bijzondere voorwaarden vinden leveringen in onze werkplaatsen plaats en zal de koper de levering van de verkochte goederen in onze vestigingen in ontvangst moeten komen nemen en dat binnen een termijn van uiterlijk 5 kalenderdagen te tellen vanaf het ogenblik dat hem – minstens 24 uur op voorhand – via brief of e-mail meegedeeld werd dat hij zijn bestelling op kan komen halen. Eenmaal deze termijn verstreken, zullen hem opslagkosten aangerekend worden, zullen we het recht hebben om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden en zullen we het recht hebben om van hem een schadevergoeding te eisen, die gelijk is aan 75% van de prijs.
4.2. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen – meer bepaald degene die verband houden met hun transport – vanaf het ogenblik van hun levering, ook al werd de prijs franco vracht bepaald of gebeurt het transport met onze voertuigen of hebben we de organisatie van het transport op ons genomen. De koper heeft daarbij het recht om, op zijn kosten, alle nuttige verzekeringen af te sluiten.
4.3. De koper kan gedeeltelijke leveringen niet weigeren.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

Behalve indien er in onze bijzondere voorwaarden hieromtrent een uitdrukkelijke garantie gegeven zou zijn, zijn de leveringstermijnen die in onze bijzondere voorwaarden vermeld worden, als aanduiding te beschouwen. We zullen dan ook pas aansprakelijk gesteld kunnen worden na in gebreke te zijn gesteld, indien de vertraging aanzienlijk is en indien ze te wijten is aan een zware fout van onzentwege.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van hun prijs, zelfs in geval van verwerking of incorporatie.

Artikel 7 – Goedkeuring

Het materiaal en de geleverde diensten worden beschouwd als door de koper aanvaard ten laatste acht kalenderdagen na de levering of voltooiing van de prestaties, behalve bij een duidelijke en gedetailleerde klacht die hij ons via aangetekend schrijven toestuurt vóór het verstrijken van deze termijn.
De aanvaarding zal alle zichtbare gebreken dekken, d.w.z. alle gebreken die de koper had kunnen ontdekken op het ogenblik van de levering of binnen de acht daaropvolgende kalenderdagen door het verrichten van een aandachtige en ernstige controle, en meer bepaald gebreken die verband houden met de eigenschappen en werking van de apparaten.
Wanneer de goederen niet aan de gemaakte afspraken beantwoorden of een zichtbaar gebrek vertonen, zullen we, naar eigen goeddunken, de goederen vervangen of herstellen of een creditnota versturen in ruil voor de teruggave van het apparaat in kwestie, zonder daarbij echter enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8 – Garantie

8.1. Om van de garantie te kunnen genieten, zal de koper ons iedere klacht betreffende eventuele verborgen gebreken moeten notifiëren per aangetekend schrijven binnen een termijn van maximum vijf kalenderdagen te tellen vanaf het ogenblik dat hij de gebreken in kwestie vastgesteld heeft of normaliter had moeten vast stellen.
8.2. Wij garanderen de goederen die we verkopen, tegen verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar te tellen vanaf het ogenblik van de levering, behoudens bijzondere tegenstrijdige bepalingen, en dat op basis van de volgende voorwaarden.
8.3. De garantie is slechts toepasselijk als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • het gebrek maakt het apparaat in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waartoe materiaal van dezelfde aard bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de verkoopsovereenkomst vermeld werd;
 • het apparaat werd naar behoren gemonteerd en geïnstalleerd;
 • het apparaat wordt onder normale omstandigheden gebruikt.
  De garantie dekt meer bepaald de volgende dingen niet: de slijtageonderdelen en hun preventieve onderhoud, de herstellingen vereist door een abnormale installatie of verkeerd gebruik in vergelijking met onze gebruiksvoorschriften of bestelbon, of door een toewijzing die niet duidelijk vermeld werd door de koper, of door de onbekwaamheid of nalatigheid van de koper of bedieners of door een duidelijk gebrek aan onderhoud, de wijziging, demontage of herstelling van het toestel door een persoon die hiertoe niet professioneel gemachtigd is.
  Op de garantie kan evenmin een beroep gedaan worden, wanneer de bestelbon voorziet dat wij alles klaar moeten maken voor een ingebruikname en de verko-per of een derde dit voorafgaandelijk aan onze tussenkomst al gedaan heeft of er al mee begonnen is.

8.4. Mocht er op onze garantie een beroep gedaan worden, dan zal dit, naar eigen goeddunken, beperkt blijven tot een gratis herstelling (stukken en arbeidskosten) of vervanging van het gebrekkige materiaal, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop en van schadevergoedingen.De koper zal het gebrekkige apparaat daarbij op zijn kosten naar onze vestiging terug dienen te sturen, opdat het hersteld of vervangen zou kunnen worden.
8.5. Clausule van toepassing op het aannemingscontract (pechverhelping, onderhoud, indienststelling, …)

 • wanneer vastgesteld wordt dat het materiaal geleverd bij de uitvoering van het contract gebreken vertoont, verbinden we ons uitsluitend tot de garantie gegeven door de fabrikant van het desbetreffende materiaal en binnen de beperkingen gestipuleerd door deze laatste. De garantiedocumenten worden de koper op eenvoudige vraag ter beschikking gesteld.
  Vanuit deze veronderstelling zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk en hebben we recht om de werkuren te factureren die we in het kader van onze interventie gepresteerd hebben.
 • wanneer vastgesteld wordt dat de werken geleverd door onze onderneming niet correct uitgevoerd werden, zal onze verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid beperkt zijn tot de gratis herstelling (onderdelen en werkuren), met uitsluiting van alle schadevergoedingen en interesten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheidsbeperking

Vanaf de levering of de prestatie dragen we geen aansprakelijkheid dan deze voorzien door artikels 7 en 8. Bijgevolg zijn we dan ook geenszins enige schadevergoeding verschuldigd voor schade aan andere dan de verkochte goederen, winstderving of elk ander nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks uit de gebreken van het apparaat voort zou vloeien.

Artikel 10 – Overmacht

Worden beschouwd als gevallen van overmacht die ons toelaten om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden: gehele of gedeeltelijke stakingen, rellen, lock-out, storm, machinebreuk of elke andere oorzaak waarover we geen controle hebben en die de normale uitvoering van onze verplichtingen verhindert.

Artikel 11 – Ontbinding van de verkoopsovereenkomst

In het geval van een zware niet-nakoming vanwege de koper van één van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder wanneer hij het apparaat binnen de hem krachtens artikel 4.3. toegekende termijn niet in ontvangst zou komen nemen, wanneer hij meer dan 30 kalenderdagen te laat zou zijn met het betalen van een factuur of wanneer zou blijken dat hij één van zijn belangrijkste verplichtingen niet na zal komen of er een grote kans bestaat dat hij ze niet zal nakomen, en dat zelfs nog voor de nakoming ervan geëist kan worden, hebben we het recht om de verkoop van rechtswege te ontbinden door een kennisgeving per aangetekend schrijven van onze wil aan de koper.
In geval van verbreking van de verkoopsovereenkomst in toepassing van voormelde alinea, zal de koper ons een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de verkoopprijs.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

We behouden al onze rechten op onze documenten, tekeningen, films, plannen, schema’s, gebruikt gereedschap, offerte en documentatie, ook al werden ze aan de klant gegeven. In het geval van een studie hebben we bovendien ook het recht om de documenten te bewaren, die we voor de uitwerking van het project gebruikt hebben.

Artikel 13 – Privacy en gegevens

We respecteren uw privé-leven. In overeenstemming met de geldende wetgeving verzamelen wij geen gegevens zonder uw toestemming. We nodigen u uit om ons persoonlijke gegevens handvest te raadplegen voor meer informatie.

Artikel 14 – Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Ieder geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met onze contractuele verhoudingen met de koper zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het arrondissement  Luik.
Onze contractuele verbintenissen met de koper worden door het Belgische recht beheerst.